Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων

09/01/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων

Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η Απόφαση 60702/30-12-2014 του Αν. Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. που περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.), τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142 Α’/28-06-2014) «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη».

Η μελέτη των Ε.Χ.Σ. εκπονείται σε ένα στάδιο, στο οποίο περιλαμβάνεται η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, η διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων στην ευρύτερη περιοχή για την οποία συντάσσεται το Ε.Χ.Σ., η διατύπωση των εναλλακτικών προτάσεων της χωρικής οργάνωσης της περιοχής και η τελική πρόταση που προκρίνεται από το φορέα κίνησης της διαδικασίας, καθώς και αιτιολόγηση της επιλογής. Παρατηρείται επομένως, σε συσχέτιση με τις μελέτες χωροταξικού αντικειμένου των προγενέστερων Ν. 2508/97 και 2742/99, μία “σύντμηση” διαδικασιών καθόσον οι εναλλακτικές προτάσεις δεν αξιολογούνται σε διακριτό στάδιο προκειμένου να επιλεγεί και οριστικοποιηθεί η τελική πρόταση σε άλλο στάδιο.

Παράλληλα, η μελέτη των Ε.Χ.Σ. συντάσσεται με τρία επίπεδα αναφοράς, ως εξής: α) την ευρύτερη περιοχή (π.χ. Δημοτική Ενότητα), β) τη ζώνη άμεσης επιρροής που περιβάλλει την περιοχή επέμβασης και γ) την περιοχή επέμβασης αυτή καθεαυτή. Αξιοσημείωτο είναι ότι η μελέτη του Ε.Χ.Σ. μπορεί να προτείνει χρήσεις γης και περιορισμούς / όρους δόμησης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.ά. που κρίνονται αναγκαία για τη χωρική οργάνωση της περιοχής στη ζώνη άμεσης επιρροής, η οποία εφόσον δεν αφορά αποκλειστικά στην περιοχή επέμβασης ενδεχομένως να μην είναι στην κυριότητα του φορέα υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράμματος.

Ειδικότερα, η μελέτη των Ε.Χ.Σ. περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

  • Κεφάλαιο 1: Αναπτυξιακός χαρακτήρας – Προοπτικές ευρύτερης περιοχής μελέτης
  • Κεφάλαιο 2: Προγραμματικές – χωροταξικές κατευθύνσεις ευρύτερης περιοχής
  • Κεφάλαιο 3: Παρουσίαση υφιστάμενων χρήσεων γης στη ζώνη άμεσης επιρροής περιοχής μελέτης
  • Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα – εναλλακτικά σενάρια χωρικής ανάπτυξης στη ζώνη άμεσης επιρροής περιοχής μελέτης
  • Κεφάλαιο 5: Πρόταση χωρικού προορισμού περιοχής επέμβασης
  • Κεφάλαιο 6: Πρόγραμμα ενεργοποίησης του Ε.Χ.Σ.

Άξιο προσοχής είναι ότι απουσιάζει ένα διακριτό κεφάλαιο όπου αναλύεται η στρατηγική σημασία ή η υπερτοπική κλίμακα του σχεδίου, έργου ή προγράμματος για το οποίο συντάσσεται το Ε.Χ.Σ. και για το οποίο απαιτούνται ειδικές χωρικές ρυθμίσεις που επιβάλλουν την εκπόνηση της μελέτης του Ε.Χ.Σ.

Η κλίμακα σχεδιασμού των χαρτών της μελέτης του Ε.Χ.Σ. είναι 1:2.000 ή 1:5.000 και παραδίδονται ως δομημένη διανυσματική πληροφορία σε ψηφιακά υπόβαθρα και κτηματογραφικά διαγράμματα με προβολικό σύστημα το ΕΓΣΑ ‘87.

Επίσης, με τη μελέτη των Ε.Χ.Σ. συνυποβάλλονται: ΣΜΠΕ, Γεωλογική Μελέτη Καταλληλότητας για τις περιπτώσεις που η περιοχή επέμβασης βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχές και η μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων (εφ’ όσον απαιτείται).

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης, σε διακριτό δεύτερο στάδιο, του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής στην περιοχή επέμβασης του Ε.Χ.Σ., ωστόσο δεν προσδιορίζονται στην υπουργική απόφαση οι προϋποθέσεις ανάθεσης, αμοιβής καθώς και οι οδηγίες για το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών των Ε.Χ.Σ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα