Τεχνικές Προδιαγραφές Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων

07/06/2017  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τεχνικές Προδιαγραφές Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων

Αναρτήθηκαν στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241)» (ΑΔΑ: 63ΚΠ4653Π8-46Ο) και «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241)» (ΑΔΑ: 6ΗΠΓ4653Π8-14Ο).

Οι προδιαγραφές για τα Τ.Χ.Σ. εφαρμόζονται στο επίπεδο του «Καλλικρατικού» δήμου και ορίζουν την εκπόνηση των μελετών Τ.Χ.Σ. σε 3 φάσεις (Α’, Β’ και Γ’), ως εξής:

  • Α’ Διάγνωση δυνατοτήτων και προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης
  • Β’ Συνθετική αξιολόγηση των χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης
  • Γ’ Πρόταση χωρικής οργάνωσης, χρήσεων γης και δόμησης.

Παράλληλα με τις κύριες μελέτες Τ.Χ.Σ., εκπονούνται σε διαφορετικά επιμέρους στάδια και οι υποστηρικτικές μελέτες ΣΜΠΕ και γεωλογικής καταλληλότητας, καθώς και η υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τυχόν ρεμάτων που διασχίζουν προτεινόμενες προς πολεοδόμηση περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι οι προδιαγραφές για τα Τ.Χ.Σ. (που υποκαθιστούν τα “νέα” ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του παλαιότερου Ν.2508/97 για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη) εκκρεμούν από το καλοκαίρι 2014, όταν ψηφίστηκε αρχικά ο Ν.4269/14 για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση που, εν συνεχεία, αντικαταστάθηκε με τον Ν.4447/16, ενώ οι προδιαγραφές των Ε.Χ.Σ. αντικαθιστούν τις από 30-12-2014 τεχνικές προδιαγραφές Ε.Χ.Σ. του καταργημένου πλέον Ν.4269/14.

Αναμένεται δημοσίευση των δύο Υπουργικών Αποφάσεων και των Παραρτημάτων τους σε ΦΕΚ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα