Τροποποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011

31/07/2014  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τροποποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2036/25.7.2014 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος οικ. 173829/25.7.2014: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  (Β’ 21) με την οποία κατατάσσονται  τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας.

Με την Υ.Α. αυτή τροποποιείται η κατάταξη των έργων με αύξοντες αριθμούς α/α 1, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 και 19 του Πίνακα του Παραρτήματος II της Ομάδας 2 «Υδραυλικά Έργα» της Υ.Α. 1958/2012, σύμφωνα με τον Πίνακα Α του Παραρτήματος αυτής. Επιπλέον, βάσει της νέας Υ.Α., το είδος έργου με α/α 15 «Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων ….» της Υ.Α. 1958/2012, αντικαθίσταται από τα είδη με α/α 15α, και 15β που Πίνακα Α του Παραρτήματος αυτής.

Τροποποιείται το Παράρτημα VI (Ομάδα 6η) «Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» της Υ.Α. 1958/2012 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τροποποίηση της κατάταξης των ειδών έργων και δραστηριοτήτων με α/α 20, 21, 22 και 23 κατά τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα είδη του Πίνακα Β του παραρτήματος της Υ.Α. 173829/2014.

Το Παράρτημα ΙΧ (Ομάδα 9η) «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» της Υ.Α. 1958/2012 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως προς το διευκρινιστικό υπόμνημα του Πίνακα 1, όπου προστίθεται το σημείο 11. Επίσης, η κατάταξη των ειδών έργων με α/α 11, 14, 15, 24, 41, 62, 100, 101, 104, 148, 151, 190, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 224, 229, τροποποιείται κατά τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα είδη του Πίνακα Γ του Παραρτήματος της 173829/2014. Το είδος έργου με α/α 225 της Ομάδας 9 (Πίνακας 1 του Παραρτήματος ΙΧ της ΥΑ 1958/2012) διαγράφεται.

Προστίθεται στο Παράρτημα XII (Ομάδα 12η) «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» της Υ.Α. 1958/2012 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το είδος έργου με α/α 18, κατά τα αναφερόμενα στον Πίνακα Δ του Παραρτήματος της Υ.Α. 173829/2014.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα