Τροποποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011

29/03/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τροποποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 595/14.3.2013 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος οικ. 166476/25.2.2013: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1958/13−1−2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/8−5−2012) όμοιά της απόφαση.

Με την Υ.Α. αυτή τροποποιείται η κατάταξη του έργου με αύξοντα αριθμό α/α 13 του Πίνακα του Παραρτήματος XII της Ομάδας 12 «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» της Υ.Α. 1958/13−1−2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012), το οποίο αφορά α) τα σωφρονιστικά καταστήματα και β) τα Κέντρα και Μονάδες Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.Π.Υ) και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα