Τροποποίηση κανονιστικών πράξεων του Ν. 4014/2011 σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

07/02/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τροποποίηση κανονιστικών πράξεων του Ν. 4014/2011 σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 304/02.02.2018 η απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομίας & Ανάπτυξης αριθμ. οικ. 1915: “Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014″.

Η έκδοση της ως άνω απόφασης έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων, βάσει των κάτωθι τροποποιήσεων:

Η υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:
Αντικαθίσταται το άρθρο 3 που αφορά στους «Ορισμούς» και συγκεκριμένα προστίθεται ο ορισμός και η διαδικασία της έννοιας της «περιβαλλοντικής αδειοδότησης».

Η υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:

  1. Προστίθεται η υποχρέωση στην αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11764/653/2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 327), για λόγους διαφάνειας, να θέτει στη διάθεση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, όταν το ζητά, το θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης, την καταχωρισμένη Μελέτη Ασφαλείας και κάθε άλλη πληροφορία που συγκεντρώνει στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Πληροφορίες και στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση των μελετών περιβάλλοντος, οι οποίες ενδέχεται να θίξουν το εμπορικό ή βιομηχανικό απόρρητο και την πνευματική ή διανοητική ιδιοκτησία, θα πρέπει να επισημαίνονται με διακριτό τρόπο στις μελέτες αυτές.
  2. Η παράγραφος 8.14 του Κεφαλαίου 8 «Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος» του Παραρτήματος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το περιβάλλον, κυρίως λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών».
  3. Μετά την παράγραφο 8.14 του Κεφαλαίου 8 «Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος» του Παραρτήματος 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 170225/2014 (ΦΕΚ Β΄ 135) προστίθεται παράγραφος 8.15 ως εξής: «Τάσεις εξέλιξης περιβάλλοντος (χωρίς το έργο)», στο οποίο διεξάγεται εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης στο περιβάλλον της περιοχής χωρίς το έργο και αξιολογούνται συνολικά οι θεματικές διαχρονικές μεταβολές και οι τάσεις εξέλιξης που εξετάστηκαν στη μελέτη περιβάλλοντος.
  4. Στο κεφάλαιο 9 «Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων», προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «Η εκτίμηση των επιπτώσεων στους παράγοντες που αναφέρονται στις παραγράφους 9.1 έως 9.13, περιλαμβάνει τις αναμενόμενες επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το εν λόγω έργο ή δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιούνται οι σχετικές πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των εκτιμήσεων των κινδύνων που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, όπως στην υπ’ αριθμ. 172058/2016 κοινή υπουργική απόφαση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης».
  5. Στο κεφάλαιο 10 «Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων», προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «Στα μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που στοχεύουν στη μείωση της έντασης και της έκτασης των επιπτώσεων αυτών σύμφωνα με την υποπαράγραφο 10.3.2, περιλαμβάνονται και μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης ή μετριασμού των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων το περιβάλλον των περιστατικών που προβλέπονται στην παράγραφο 9.14, που συνοδεύονται από αναλυτικά σχετικά στοιχεία καθώς και από την προτεινόμενη αντιμετώπιση τέτοιου είδους έκτακτων καταστάσεων».

Η υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:

  1. Με τη νέα απόφαση, προστίθεται νέο άρθρο σχετικά με την Ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο, κάθε έξι (6) χρόνια, με χρόνο έναρξης την 16η Μαΐου 2017, η αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον διαθέτει σχετικά στοιχεία, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, για την κατανομή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει των ΑΕΠΟ, για τη μέση διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης των ΑΕΠΟ και για τις γενικές εκτιμήσεις του μέσου άμεσου κόστους των ΜΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από την εφαρμογή της νέας αυτής απόφασης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  2. Στο Παράρτημα Α του άρθρου 4, η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων διαβούλευσης και της ΑΕΠΟ».
  3. Στο Παράρτημα Α του άρθρου 4, προστίθεται νέα παράγραφος που αφορά στην «Προσφυγή κατά της ΑΕΠΟ».

Η ισχύς της νέας αυτής απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 05.02.2018.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα