Τροποποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011

15/05/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τροποποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1565/8.5.2012 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 20741/27.04.2012 “Τροποποίηση της 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21)”.

Με την Υ.Α. αυτή τροποποιείται η κατάταξη κάποιων έργων και δραστηριοτήτων και προστίθεται ρητή διάταξη περί του ότι τα έργα και δραστηριότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην στους πίνακες κατάταξης απαλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότηση και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι η ανωτέρω επιφύλαξη συνεπάγεται την, σε κάθε περίπτωση, υποχρέωση υποβολής αίτησης προς τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την έκδοση απόφασης εξαίρεσης, καθόσον η παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 προβλέπει, τελικώς, την κατάταξη κάθε έργου είτε στο πλησιέστερο συναφές έργο είτε με έκδοση Υ.Α., όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός συναφούς έργου.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα