Υποβολή 7 προσφορών τον Σεπτέμβριο 2012

04/10/2012  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υποβολή 7 προσφορών τον Σεπτέμβριο 2012

Οι εταιρείες μας, τον Σεπτέμβριο 2012, συνέταξαν και υπέβαλαν επτά (7) προσφορές, οι οποίες αφορούν διαγωνισμούς στους τομείς των υδραυλικών και των συγκοινωνιακών έργων, των πολεοδομικών και των χωροταξικών μελετών.

12/09/2012  – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανάθεση της μελέτης κτηματογράφησης της επαρχιακής οδού Λίνδου – Καττάβια, προϋπολογισμού 383.461 €, πλέον ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της υπό ανάθεση μελέτης, συνίσταται στη σύνταξη των απαραίτητων τοπογραφικών και κτηματογραφικών υποβάθρων και πινάκων, σε ζώνη μήκους 39Km περίπου και πλάτους 50m, εκατέρωθεν του άξονα της επαρχιακής οδού Λίνδου – Κατταβιά, με σκοπό τη δημιουργία ζώνης απαλλοτρίωσης, για τις μελλοντικές ανάγκες βελτίωσης – διαπλάτυνσης του οδικού άξονα.

21/09/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

Οι εταιρείες μας κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «Τεχνικός σύμβουλος για το έργο: ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου», ο οποίος προκηρύχθηκε από την Περιφερειακή Ενότητας Καρδίτσας, με προϋπολογισμό 722.234 €, πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή Υπηρεσιών για την Υποστήριξη – Υποβοήθηση της Περιφέρειας στην υλοποίηση των έργων ύδρευσης των οικισμών της ανατολικής πλευράς του Νομού Καρδίτσας από την τεχνητή λίμνη του φράγματος Σμοκόβου.

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) με συνολικό προϋπολογισμό 42.713.225 ευρώ, και αποτελείται, εκτός από τη σύμβαση του συμβούλου, από τα εξής υποέργα:

  1. ΕΡΓΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, προϋπολογισμού 12.177.000,00 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τα Έργα Κεφαλής και το Διυλιστήριο Πόσιμου Νερού (ΔΠΝ) και πρόκειται να δημοπρατηθεί με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή». Στα έργα κεφαλής περιλαμβάνονται λιμνοδεξαμενή 80.000 m3, έργα υδροληψίας και εκκενώσεως αυτής, έργο υπερχείλισης, έργα εκτροπής και έργα οδοποιίας για την προσπέλαση στην στέψη της λιμνοδεξαμενής. Το ΔΠΝ έχει σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση πληθυσμού 45.000 κατοίκων για την 20ετία (Α’ Φάση) και 55.000  κατοίκων για την 40ετία (Β’ Φάση). Η μέθοδος επεξεργασίας του νερού περιλαμβάνει τη διύλιση και την απολύμανση με χλώριο, καθώς και την προχωρημένη και εντατική επεξεργασία με όζον και ενεργό άνθρακα.
  2. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ, προϋπολογισμού 29.175.600,00 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τα έργα μεταφοράς νερού και έχει ήδη δημοπρατηθεί με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. Τα έργα μεταφοράς αποτελούνται από αγωγούς συνολικού μήκους 190km περίπου, διαμέτρων Φ90 έως DN450, από HDPE 10 έως 20 atm και από ελατό χυτοσίδηρο (D.I.).

Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνουν την υποστήριξη στη διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης των αναδόχων κατασκευής των έργων, στην παρακολούθηση της κατασκευής, καθώς και στη δοκιμαστική λειτουργία του Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό έργο έχει μελετηθεί από την εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, η οποία είχε ενεργή συμμετοχή και καθοριστική συμβολή σε όλες τις διαδικασίες ωρίμανσης των έργων και ένταξης αυτών στο ΕΠΠΕΡΑΑ.

25/09/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Ήλιδας

Οι εταιρείες μας κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: αντιρρύπανση – παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Ήλιδας», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Ήλιδας, με προϋπολογισμό 435.589 €, πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή Υπηρεσιών για την Υποστήριξη – Υποβοήθηση του Δήμου Ήλιδας στην υλοποίηση των έργων αντιρρύπανσης και παράκτιας προστασίας από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων, καθώς και των έργων ολοκληρωμένης διαχείριση των λυμάτων του Δήμου.

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) με συνολικό προϋπολογισμό 20.722.400 ευρώ, και αποτελείται, εκτός από τη σύμβαση του συμβούλου, από τα εξής υποέργα:

  1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, προϋπολογισμού 15.129.000 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει 88.187m δίκτυα και αγωγούς μεταφοράς ακαθάρτων, 16 αντλιοστάσια και επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) κατά 12.000 ι.κ.
  2. ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ, προϋπολογισμού 4.797.000 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει έργα μεταφοράς αποβλήτων των αποστραγγιστικών τάφρων της παραλιακής ζώνης του Δήμου προς συνεπεξεργασία στην υφιστάμενη ΕΕΛ (αγωγοί μήκους 13.190m και 5 αντλιοστάσια).

Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνουν:

  • Προσυμβατικές των έργων εργασίες (κατά τη φάση δημοπράτησης των έργων μέχρι και τη σύναψη των εργολαβικών συμβάσεων) και συγκεκριμένα: α) υποστήριξη κατά τη δημοπράτηση των υποέργων (πριν την κατάθεση των προσφορών), β) υποστήριξη κατά τη φάση του διαγωνισμού & ανάθεσης των υποέργων, γ) υποστήριξη μετά την ανάδειξη αναδόχων και μέχρι την υπογραφή των εργολαβικών συμβάσεων.
  • Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμών των έργων και συγκεκριμένα: α) Έλεγχος μελετών αναδόχων, β) έλεγχος λοιπών παραδοτέων αναδόχων, γ) παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων, δ) παρακολούθηση κατασκευής και λειτουργίας των έργων, ε) έλεγχος αιτημάτων αναδόχων.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ έχει συντάξει την προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου της επέκτασης της ΕΕΛ, καθώς και το στρατηγικό σχέδιο (master  plan) διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των αποστραγγιστικών τάφρων της παραλιακής ζώνης του Δήμου.

28/09/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

Οι εταιρείες μας κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «Βελτίωση οδού Λέπουρα – παραλία Οξυλίθου», ο οποίος προκηρύχθηκε από την Περιφερειακή Ενότητας Εύβοιας, με προϋπολογισμό 931.624 €, πλέον ΦΠΑ.

Το υπό μελέτη οδικό έργο, συνίσταται στη βελτίωση της οδού Λέπουρα – Παραλία Οξύλιθου, μήκους 20,7 χλμ. Περίπου, η οποία ανήκει στο πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο του Ν. Ευβοίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται να μελετηθούν: η βελτίωση της υφιστάμενης οδού με την προσθήκη νέας χάραξης, η κατασκευή των απαιτούμενων Κόμβων, τα έργα Σήμανσης – Ασφάλισης, τα έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης των οδικών έργων, τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της οδού τεχνικά έργα, ο ηλεκτροφωτισμός της οδού.

Αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης είναι η σύνταξη της Οριστικής μελέτης οδοποιίας, καθώς και των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών (τοπογραφική, υδραυλική, στατική, γεωλογική, γεωτεχνική, ΗΛΜ και περιβαλλοντική μελέτη).

11 & 18/09/2012 – Υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς του ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) κατέθεσε προσφορές στους διαγωνισμούς του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας για την ανάθεση των μελετών ΓΠΣ για δύο προκαλλικρατικούς Δήμους:

  1. «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 296.781€, πλέον ΦΠΑ και
  2. «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ», προϋπολογισμού 228.031€, πλέον ΦΠΑ.

Οι μελέτες αυτές έχουν βασικούς στόχους τον καθορισμό των ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων και ιδίως γεωργίας και κτηνοτροφίας, των ζωνών αγροτουριστικής ανάπτυξης, ειδικής προστασίας, την πολεοδομική οργάνωση των οικισμών και το σχεδιασμό του οδικού δικτύου και των λοιπών υποδομών των τ. Δήμων.

18/09/2012 – Υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό του Δήμου Δελφών

Οι εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ, κατέθεσε προσφορά στον διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕ 1,2,3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ», ο οποίος προκηρύχθηκε από τον Δήμο Δελφών, προϋπολογισμού 392.555 €, πλέον ΦΠΑ.

Η σύμβαση αφορά την σύνταξη/επικαιροποίηση κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων, την εκπόνηση υψομετρικής μελέτης και μελέτης πράξης εφαρμογής τμημάτων (496 στρέμματα) των περιοχών επέκτασης 1, 2, 3 και 4 του σχεδίου πόλης της Άμφισσας του Δήμου Δελφών.

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης με ομαλή ένταξη των περιοχών επέκτασης στο υφιστάμενο σχέδιο πόλης της Άμφισσας, κατ’ εφαρμογή των κατευθύνσεων του Γ.Π.Σ. της πόλης, με στόχο την άρτια οικιστική οργάνωση, τη διαμόρφωση του οδικού δικτύου, τον καθορισμό των οικοδομήσιμων, των κοινόχρηστων και των κοινωφελών χώρων, αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα