Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Πρέβεζας

14/05/2018  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Πρέβεζας

Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΤΑ ΑΕ, υπέγραψε, στις 25.4.2018, σύμβαση με τον Δήμο Πρέβεζας για την εκτέλεση της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η υλοποίηση δράσεων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αειφόρου ενέργειας και περιβάλλοντος αποτελούν άξονες δράσης μείζονος σημασίας για το Δήμο Πρέβεζας. Ως εκ τούτου ο Δήμος Πρέβεζας σκοπεύει να υλοποιήσει τον ενεργειακό σχεδιασμό του Δήμου, ώστε να επιλέξει και να υλοποιήσει κατάλληλες δράσεις που θα αποφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πρέβεζας, θα προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων και θα δεσμευτεί για τη λήψη δράσεων που αποφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της ΕΕ για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις του αυτές, απαιτείται η εκπόνηση Σχέδιου Δράσης Βιώσιμης/Αειφόρου Ενέργειας.

Η εκπόνηση και έγκριση του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης (ΣΔΒΕ) αποτελεί προαπαιτούμενο για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από τομεακά και περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων, χώρων και υποδομών του Δήμου Πρέβεζας.

Η εκπόνηση της συγκεκριμένης εξειδικευμένης μελέτης αποτελείται από τα παρακάτω αναφερόμενα διακριτά επιμέρους στάδια:

  • Χάραξη της συνολικής στρατηγικής του Δήμου Πρέβεζας στον τομέα της ενέργειας.
  • Απογραφή εκπομπών αναφοράς, η οποία βασίζεται στην καταγραφή και επεξεργασία της ενεργειακής κατανάλωσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
  • Σχεδιασμός δράσεων και μέτρων που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2. Οι προτεινόμενες προς υλοποίηση δράσεις θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν οι καταλληλότερες για να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Δράσης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι για την πληρότητα -σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμφώνου των Δημάρχων- του Σχέδιου Δράσης που θα προκύψει, θα ενσωματωθούν στο ΣΔΒΕ:

  1. ανάλυση κινδύνου και ευπάθειας και
  2. δράσεις για το Κλίμα.


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα