Υπογραφή νέας σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

30/05/2013  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Υπογραφή νέας σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι εταιρείες μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) και INTEGER AE, σε συνεργασία με τις εταιρείες ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ, NERCO ΑΕ και GuD Geotechnik und Dynamik GmbH ανέλαβαν, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ (ΚΑΛΗΣ) Ν. ΠΕΛΛΑΣ». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 27.5.2013, με αμοιβή 1.540.841,17 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία περαίωσης είκοσι (20) μήνες.

Αντικείμενο της σύμβασης, η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, αποτελεί η ολοκλήρωση των μελετών που αφορούν την κατασκευή φράγματος στον ποταμό Αλμωπαίο του Ν. Πέλλας, για τη δημιουργία ταμιευτήρα με σκοπό την άρδευση γεωργικών εκτάσεων των ευρύτερων περιοχών της πεδιάδας Θεσσαλονίκης, καθώς και την ενίσχυση της οικολογικής παροχής στην περιφερειακή τάφρο Θεσσαλονίκης. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται εν γένει:

  • Η συμπληρωματική διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής στις προτεινόμενες θέσεις από προγενέστερη φάση της μελέτης του φράγματος και η εκπόνηση των υποστηρικτικών μελετών (τοπογραφικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών,  οικονομικών και περιβαλλοντικών).
  • Η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων, μετά από αξιολόγηση των προτεινόμενων θέσεων, του τύπου του φράγματος λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κ.λπ.
  • Η υποβολή προτάσεων μεταφοράς νερού για την τροφοδότηση της περιφερειακής τάφρου Θεσσαλονίκης και των αρδευτικών έργων της κατάντη πεδιάδας.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους κατηγοριών μελετών: α) Μελέτη Υδραυλικών Έργων, β) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, γ) Τοπογραφική μελέτη, δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ε) Γεωτεχνική μελέτη, στ) Γεωλογική μελέτη, ζ) Γεωργική μελέτη, η) Συνοπτική Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας και θ) Μελέτη ΣΑΥ –ΦΑΥ.

Στην Μελέτη των Υδραυλικών Έργων περιλαμβάνονται επίσης: α) η Έκθεση Γενικής Διάταξης αρδευτικών έργων, β) η Μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας της θέσης κατασκευής του φράγματος, γ) το Σχέδιο λειτουργίας και διαχείρισης του ταμιευτήρα  (Μελέτη υδατικών πόρων) δ) η Μελέτη δυναμικής ανάλυσης του φράγματος και ε) η Μελέτη των επιπτώσεων από αστοχία του φράγματος (μελέτη θραύσης φράγματος και διόδευσης πλημμυρικού κύματος).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα