Εκδόθηκε η ΥΑ για την εξειδίκευση των παραδοτέων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα

02/04/2019  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Εκδόθηκε η ΥΑ για την εξειδίκευση των παραδοτέων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1047 Β’/29.03.2019 η Απόφαση υπ’ Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα.».

Η Απόφαση περιλαμβάνει ένα πλήρες Παράρτημα με κείμενα και πίνακες τα οποία αφορούν στα ελάχιστα παραδοτέα μελετών οδικών έργων, υδραυλικών έργων, λιμενικών έργων και κτιριακών έργων, τα οποία συντάχθηκαν από τις προς τούτο συσταθείσες Ομάδες Εργασίας κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 196, παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

Η Απόφαση εφαρμόζεται:

  • στις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών, των οποίων η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (1.4.2019) και
  • στις δημόσιες συμβάσεις έργου με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4412/2016), των οποίων η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (1.4.2019).


Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα