Νέος νόμος 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

21/03/2022  |   0 Σχόλια
Νέος νόμος 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4912/2022 με τίτλο "Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης", με τον οποίο συγχωνεύονται η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και η Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η νέα αρχή ονομάζεται Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και...

Νέος νόμος 4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

10/03/2022  |   0 Σχόλια
Νέος νόμος 4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 46 Α’/05.03.2020 ο Ν.4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις», με τον οποίο εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη ο θεσμός των προτύπων προτάσεων για έργα υποδομής, ως μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή μέθοδο σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών, όπου ο...

Δημοσιεύτηκαν οι ΚΥΑ για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης δημοσίων έργων και μελετών σε ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς

11/02/2022  |   0 Σχόλια
Δημοσιεύτηκαν οι ΚΥΑ για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης δημοσίων έργων και μελετών σε ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς

Δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 556Β/10.2.2022 και ΦΕΚ 557Β/10.2.2022 οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που ορίζουν την εφαρμογή του άρθρου 183Α του Ν 4412/16 για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης από διαπιστευμένους ιδιώτες επιβλέποντες ελεγκτές μηχανικούς (Ελεγκτές Μηχανικοί) κατά την εκπόνηση δημοσίων συμβάσεων έργων και εκπόνησης...

Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)

10/02/2022  |   0 Σχόλια
Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 510Β/2022 η αναμενόμενη Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.). Το εργαλείο του Ε.Π.Σ. εντάσσεται στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού όπως ορίζεται από το Ν4759/2020 και κατατάσσεται στο πρώτο επίπεδο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού...

Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας

03/12/2021  |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 5553/30.11.2021 η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 “Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»”. Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» (Σ.Α.Π.) ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για...

Πυροσβεστική διάταξη για θέματα πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις

03/12/2021  |   0 Σχόλια
Πυροσβεστική διάταξη για θέματα πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5519 Β’/29.11.2021 η ΥΑ Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13 του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην πυροπροστασία επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων και ειδικότερα στην έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστικής  διάταξης για τη διαδικασία υποβολής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ελέγχου και έκδοσης...

Πρότυπο τεύχος ΕΑΑΔΗΣΥ για συμβάσεις Κατασκευής και Αναβάθμισης Λιμενικών Υποδομών μέσω ΣΔΙΤ

24/11/2021  |   0 Σχόλια
Πρότυπο τεύχος ΕΑΑΔΗΣΥ για συμβάσεις Κατασκευής και Αναβάθμισης Λιμενικών Υποδομών μέσω ΣΔΙΤ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5343Β/17.11.2021, η υπ’ αριθμ. απόφ. 11/2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με την «Έγκριση όρων πρότυπου τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα...

Δημοσιεύτηκε η ΥΑ σχετικά με την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης

05/11/2021  |   0 Σχόλια
Δημοσιεύτηκε η ΥΑ σχετικά με την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5072 Β’/02.11.2021 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 183 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την εκπόνηση μελετών από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης (ΙΦΕ). Καθορίζονται...

Δημοσιεύτηκε η ΥΑ σχετικά με την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης

05/11/2021  |   0 Σχόλια
Δημοσιεύτηκε η ΥΑ σχετικά με την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5104 Β'/04.11.2021 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης...

Επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων μελετών

15/06/2021  |   0 Σχόλια
Επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων μελετών

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΕΑΑΔΗΣΥ: τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών σε επεξεργάσιμη μορφή και συγκεκριμένα: τεύχη διακηρύξεων για μελέτες άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη...